Loading Events

« All Events

  • This event has passed.
Jun 30

ความท้าทาย COP26 กับบริบทการใช้พลังงานของประเทศไทย

June 30, 2022 @ 10:00 am - 11:00 am

Free

ความท้าทาย COP26 กับบริบทการใช้พลังงานของประเทศไทย
“ทำไมต้องสนใจเรื่อง COP26 ?…ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกลายเป็นปัญหาระดับโลก ซึ่งจะเข้มข้นมากขึ้นเรื่อย ๆ จำเป็นต้องปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียน ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งระบบกักเก็บพลังงาน

Highlight:
อนาคตพลังงาน อนาคตเศรษฐกิจไทย
    ⁃ ราคาน้ำมันสูง กระทบต่อต้นทุนการดำเนินธุรกิจ ขนส่ง จะแก้ปัญหาระยะยาวอย่างไร
    ⁃ การผลักดันรถ EV จะมีแผนรองรับการใช้พลังงานอย่างไร
    ⁃ แผนการเปลี่ยนใช้น้ำมัน Euro 5/6 โอกาสหรือปัญหาสำหรับเกษตรกรจะได้รับผลกระทบจากการใช้ไบโอดีเซลลดลง
⁃ นโยบายรัฐเกี่ยวกับการบริหารจัดการการซื้อขายคาร์บอนเครดิตของไทยให้เป็นมาตรฐานสากล
⁃ การส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน

Speaker:
คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

Details

Date:
June 30, 2022
Time:
10:00 am - 11:00 am
Cost:
Free

Tickets

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Tickets are no longer available