Forum Stage
FTI Expo 2022 ห้องสัมมนา “ลีลาวดี”
“Shaping Future Industries with BCG Economy”

29

JUN 2022

10.00-12.00

พิธีเปิดงาน
Grand Opening

ปาฐกถาพิเศษ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

ภาพรวมและวัตถุประสงค์การจัดงาน

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ร่วมด้วย

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

13.30-14.00 น.

พลิกโฉมอุตสาหกรรมไทย สู่การค้าแห่งอนาคต

คุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

14.00-15.00 น.

บทบาท 3 องค์กรภาคเอกชนและการทำงานร่วมกันในนาม กกร. เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

คุณสนั่น อังอุบลกุล
ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
นายเกรียงไกร เธียรนุกุล
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คุณผยง ศรีวณิช
ประธานสมาคมธนาคารไทย

15.00-15.30 น.

ก้าวใหม่อุตสาหกรรมไทย ในยุค New Normal

คุณสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

13.30-14.00 น.

พลิกโฉมอุตสาหกรรมไทย สู่การค้าแห่งอนาคต

14.00-15.00 น.

บทบาท 3 องค์กรภาคเอกชนและการทำงานร่วมกันในนาม กกร. เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

15.00-15.30 น.

ก้าวใหม่อุตสาหกรรมไทย ในยุค New Normal

คุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
คุณสนั่น อังอุบลกุล
ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
นายเกรียงไกร เธียรนุกุล
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คุณผยง ศรีวณิช
ประธานสมาคมธนาคารไทย
คุณสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

30

JUN 2022

08.00-10.30 น.

การประชุม กกร.

(ห้องเอื้องหลวง)

10.00-11.00 น.

ความท้าทาย COP26 กับบริบทการใช้พลังงานของประเทศไทย

คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์
รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

11.00-12.30 น.

Shaping Energy Industry and Beyond for Sustainable Future

คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

14.00-15.00 น.

“ESG Pathway” หัวใจการดำเนินธุรกิจ SCG

คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

01

JUL 2022

10.00-11.00 น.

การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างโอกาสและยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

ศาสตราจารย์ นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

11.00-12.00 น.

การบริหารธุรกิจไอทีในยุค Digital Disruption และมุมมองปี 2022

Panel Discussion

13.30-14.30 น.

Technology Digital Challenges x Ecosystem

คุณศุภชัย เจียรวนนท์
ประธานคณะผู้บริหาร
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

14.30-15.30 น.

Huawei Smart Green Smart Technology

ดร.ชวพล จริยาวิโรจน์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด

02

JUL 2022

11.00-12.00 น.

การกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศด้วยมาตรการการเงิน และการคลัง

คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

14.30-15.30 น.

แนวทางอาหารภาคเกษตรสู่อนาคต

ดร.องอาจ กิตติคุณชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)

14.30-15.30 น.

Transform องค์กรสู่อุตสาหกรรมยั่งยืน … BCG Model คือคำตอบ

คุณเวทิต โชควัฒนา
กรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

03

JUL 2022

11.00-12.00 น.

ยกระดับผลิตภาพการผลิตและสินค้าเกษตรมูลค่าสูงสู่ความมั่นคงและยั่งยืนตามแนวทาง BCG Model

คุณเฉลิมชัย ศรีอ่อน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

13.30-15.00 น.

Next Normal Agriculture

คุณศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล
คุณสมัย ลี้สกุล

11.00-12.00 น.

พลิกโฉมเกษตรไทย (Disruptive Change) ด้วยแนวคิด BCG พัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

13.30-15.00 น.

Next Normal Agriculture

คุณเฉลิมชัย ศรีอ่อน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คุณศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล
กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ศรีเชียงใหม่อุตสาหกรรม จำกัด 
CEO : Farm station

คุณสมัย ลี้สกุล

Breakout Stage
FTI Expo 2022 ห้องสัมมนา “เอื้องหลวง” วันที่ 29 มิ.ย. – 3 ก.ค. 65
“Shaping Future Industries with BCG Economy”

29

JUN 2022

10.00-12.00 น.

ถ่ายทอดสดพิธีเปิด

13.30-16.00 น.

กลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ก้าวรับเทรนด์โลกลดก๊าซเรือนกระจกด้วยปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก

คุณชนะ ภูมี
นายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย
ศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ตั้งเติมศิริกุล
หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการก่อสร้างและบำรุงรักษา
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
ดร.วันเฉลิม ชโลธร
ประธานคณะทำงาน TCMA on Sustainability
สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย

30

JUN 2022

08.00-10.00 น.

ประชุม กกร.

11.00-12.00 น.

สูตรสำเร็จช่วย SMEs เปลี่ยนธุรกิจสู่ความยั่งยืน
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร
กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK

13.00-16.00 น.

MiT กุญแจสู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ – ขั้นตอนสู่ความสำเร็จ (สำหรับผู้ประกอบการ)
คุณไปยดา หาญชัยสุขสกุล
รองผู้อำนวยการใหญ่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คุณสราวุฒิ สินสำเนา
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อี.พี.เดคคอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

  1. ภาพรวม MiT
  2. ประโยชน์ของ MiT สำหรับ ผปก อย่างยั่งยืน
  3. ขั้นตอนและวิธีการออกใบรับรอง MiT
  4. โอกาสและความสำเร็จของ ผปก ที่ได้รับรอง

01

JUL 2022

10.00-11.00 น.

Circular Material Hub

11.00-12.00 น.

การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว และ ECO Plus
คุณภัทรันดา แสงมหะหมัด
ผู้จัดการสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

13.00-16.00 น.

MiT กุญแจสู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ – บทบาทและความสำคัญ (สำหรับหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ)
พล.ต.ท. คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
คุณทักษพร รักอยู่
นิติกรชำนาญการพิเศษ กรมบัญชีกลาง

  1. บทบาท อบจ. ในการขับเคลื่อน Green Smart City ด้วย MiT
  2. ระเบียบปฏิบัติของภาครัฐ 3 ความสำคัญของ MiT ต่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

02

JUL 2022

10.00-12.00 น.

Digital logistics platforms: the future of the industry

คุณเชา ติง กาน
Supply Chain Manager
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
คุณหลักชัย รัตนพาณิชย์
Management Executive, B2B, B2C Business, Drop off Business
บริษัท เอส ซี จี โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จำกัด
คุณชรินทร นพรัตน์
International Logistics Business Director
บริษัท เอส ซี จี โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จำกัด

13.30-15.00 น.

Live Acceleration Program:
หลักสูตรเตรียมความพร้อมให้แก่ SMEs/Startups ในการเข้าตลาดทุน

คุณประพันธ์ เจริญประวัติ
ผู้ช่วยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

15.00-16.30 น.

PR ในยุคดิจิทัลอย่างไร ให้ได้ยอดขายร้อยล้าน
ดร.อภิศักดิ์ จุลยา
CEO บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด
และกรรมการสถาบันวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI)

06

FEB 2022

10.00-12.00 น.

Digital Logistics Platforms: The Future of the Industry

  • บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท​ SCG Logistics Management Ltd.
  • บริษัท​ ZUPPORTS ภายใต้เครือซิเมนต์ไทย (Siam Cement Group, SCG)