ภาคตะวันออก

Trade fair

ภาคตะวันออก

สภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก
ประกอบไปด้วยสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดทั้งหมด 8 จังหวัด คือ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว โดยมุ่งเน้นพัฒนาพื้นที่เป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนำ สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน พร้อมสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ ภายใต้แนวคิด ฐานเศรษฐกิจสีเขียวชั้นนำของอาเซียน ยกระดับสินค้าและบริการให้มีคุณภาพสูง เพื่อเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ซึ่งภาคตะวันออกเป็นศูนย์รวมที่ตั้งของอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ ครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ฯลฯ และมีแนวโน้มที่จะเติบโตเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสมัยใหม่ของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

สภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก กับ BCG Economy
สภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกมุ่งมั่นส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมให้เกิดความตระหนักรู้ และมีส่วนร่วมกับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม ตามแนวคิดของ BCG Model (Bio, Circular, Green Economy) ในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่รวมถึงพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ด้านอุตสาหกรรม ซึ่งภาคตะวันออกเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศรองลงมาจากกรุงเทพฯ และภาคกลาง มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ จากการเป็นพื้นที่ฐานเศรษฐกิจอุตสหากรรมหลัก และพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

บริษัท

บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด
บริษัท โกลด์ ครอส จำกัด
เลิฟลี่ เจมส์
บริษัท ชาลี เอสพีซี จำกัด
ไทยอีสเทิร์น
Thai Summit Group -AI